A termékdíj raktár – 1. rész

Már több mint öt éve, egészen pontosan 2014. július 1-jétől a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvénybe (továbbiakban: Ktdt.) beillesztésre került a termékdíj raktár intézménye.

A termékdíj raktár bevezetésének indoka a termékdíjköteles termék belföldön történő előállítását, feldolgozását végző és a termékdíjköteles termékek kereskedelmében részvevő gazdálkodó szervezetek adminisztrációs terheinek csökkentése volt.

A termékdíj raktár azt a célt is szolgálja, hogy az ellátási láncban résztvevők számára mindaddig biztosítsa a kedvező adózási feltételeket, amíg a raktár területén a gyártás vagy a tovább értékesítés tart, sőt nincs szükség a termékdíj-megállapítás, bevallás, megfizetés, majd az azt követő visszaigénylés sok erőforrást igénylő bonyolult folyamataira.

A termékdíj raktár tehát nem más, mint egy olyan hely, ahol termékdíjköteles termékkel a termékdíj megfizetése nélkül végezhető különféle tevékenység, ami előnyös mind a gyártóknak, mind a kereskedőknek.

A Ktdt. alapján a termékdíj raktár az állami adóhatóság engedélyével üzemeltetett olyan belföldi ingatlan vagy ingatlanon belül megadott terület, ahol termékdíjköteles termékkel a Ktdt-ben meghatározott tevékenység végezhető. Ennek megfelelően ipari termékdíj raktárban a termékdíjköteles termék előállítható, feldolgozható, alkotórészként – tartozékként más termékbe beépíthető, újbóli felhasználásra előkészíthető és készletezhető, kereskedelmi termékdíj raktárban a termékdíjköteles termék tárolható.

A termékdíj raktár olyan ingatlanon létesíthető, aminek a területe címmel, helyrajzi számmal beazonosítható, és ahol termékdíjköteles termékkel az említett műveletek végezhetőek.

 

Üzemeltetési engedély jogszabályi feltételei

Termékdíj raktár üzemeltetése kizárólag gazdálkodó szervezet (továbbiakban: üzemeltető) erre irányuló kérelmére engedélyezhető. A termékdíj raktár üzemeltetés engedély kérelem feltételeit és kötelező tartalmi elemeit részletesen meghatározza a termékdíj szabályozás.

Az engedély megszerzéséhez az üzemeltetőnek személyi és tárgyi feltételeknek kell megfelelnie.

A működés formájára vonatkozó feltétel

Termékdíj raktár üzemeltetése gazdálkodó szervezetnek engedélyezhető. Gazdálkodó szervezet alatt a Ktdt. 2. § 14a. pontja alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti gazdálkodót – gazdasági társaság,  európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulásszövetkezetlakásszövetkezet, európai szövetkezet, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, állami vállalat,  egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalatvégrehajtói irodaközjegyzői irodaügyvédi irodaszabadalmi ügyvivői irodaönkéntes kölcsönös biztosító pénztármagánnyugdíjpénztáregyéni cég, egyéni vállalkozó, … stb.) – kell érteni.

A termékdíj raktár működésére szolgáló ingatlan

Termékdíj raktár üzemeltetése kizárólag olyan ingatlanra engedélyezhető, ahol termékdíjköteles termék tárolása, feldolgozása, illetve előállítása biztosított.

Az ingatlant jogszerűen használata

A raktár üzemeltetése a működésére szolgáló ingatlan jogszerű használója részére engedélyezhető. Az üzemeltető javára az ingatlan-nyilvántartásba a következő jogok valamelyikét bejegyezték, ilyen a tulajdonjog, a vagyonkezelői jog, a haszonélvezeti jog és használat joga, stb.

Lényeges, hogy kizárólag az üzemeltető javára bejegyzett jog vagy jogok fogadhatók el, azonban az üzemeltető tagja vagy a törvényes képviselője javára bejegyzett jog esetén nem engedélyezhető a termékdíj raktár üzemeltetése.

Szintén jogszerűnek tekintendő az ingatlan használata az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő, például szerződéssel igazolható kötelmi jogviszony esetén, vagyis bérlet, lízingbe vétel stb.

Helyszínrajz

Az ingatlanról készített olyan térkép, mely egyértelműen bemutatja, ábrázolja az adott ingatlanon üzemeltetni kívánt termékdíj raktár elhelyezkedését, területét.

Megfelelő nyilvántartási, bizonylati rendszer alkalmazása

A kérelmezőnek olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert kell alkalmaznia, amelynek alapján a felhasznált, előállított, feldolgozott, alkotórészként – tartozékként más termékbe beépített, újbóli felhasználásra előkészített, raktározott termékdíjköteles termék mennyiségi számbavétele ellenőrizhető.

A bizonylati rend bemutatásának a teljes termékdíj raktárral kapcsolatos tevékenységet le kell fednie. A bizonylatolásnak a számvitel szabályai szerint kell mutatnia a termékdíj raktár eseményszerű működését, melynek igazolnia kell a könyvelés és az árumozgás lépéseit a betárolástól, a termelésbe történő felhasználáson keresztül egészen a belföldre vagy külföldre történő kitárolásig. Meg kell tudni mutatni azt is, hogy az egyes adatok hol találhatóak a nyilvántartásokban és a könyvvezetésben, az egyes gazdasági műveletek hogyan kerülnek nyilvántartásba, és azokkal hogyan számolnak el.

Raktári program

A termékdíj raktár nyilvántartásának vezetését külön feltételeknek megfelelő programmal kell végezni, mely a következő szakcikkben kerül ismertetésre.

Ipari termékdíj raktár esetében auditált mérleg

A kérelmezőnek a termékdíj raktári engedély kiadásának évét követő évtől vállalnia kell, hogy független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezik. Erre vonatkozóan a kérelmen nyilatkoznia kell a kérelmezőnek.

Vám- vagy adótartozás

A kérelmező nem rendelkezhet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott vám- vagy adótartozással kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.

Csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás

A kérelmező nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt.

Büntetlen előélet

A kérelmező társaság vezetője, vezető tisztségviselője, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. vagy XXXVIII-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt nem állhat jogerős ítélet hatálya alatt vagy már mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól.

Képesítési követelmény

Az egyéni vállalkozó kérelmezőnek termékdíj ügyintéző szakképesítéssel kell rendelkeznie, a gazdálkodó szervezet kérelmezőnek ilyen szakképesítéssel rendelkező ügyintézőt kell foglalkoztatnia, vagy ilyen képesítéssel rendelkező képviselőt kell alkalmaznia a termékdíj raktár ügyeinek intézésére.

A kérelmen fel kell tüntetni a termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott vagy képviselő nevét, adóazonosító jelét, bizonyítványának számát, és az ügyintézői tevékenységének kezdetét.

Kérelem mellékletei

A kérelemhez kötelezően mellékelni kell a helyszínrajzot, a nyilvántartási, bizonylati rend bemutatását, továbbá a kérelmező választása szerint a hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Engedélyre vonatkozó szabályok

A termékdíj raktár üzemeltetésére szolgáló kérelmet az engedélyezési eljárás kérelem alapján indul, amely elektronikus formanyomtatványként alapon, illetve elektronikus úton terjeszthet elő. A nyomtatvány neve 19TRAKT – kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt, mely az állami adó- és vámhatóság honlapjáról letölthető.

Az engedélyezési eljárást a székhely szerint illetékes adóigazgatóság folytatja le, és a kérelmet a benyújtásától számított 30 napon belül bírálja el. Ha az üzemeltető a tevékenység, a termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését kéri, az engedély módosítására irányuló kérelmet kell benyújtania, amelyet az állami adó- és vámhatóság szintén 30 napon belül bírál el. Az engedély módosítására irányuló kérelem elbírálása során helyszíni vizsgálatot akkor végez az állami adó- és vámhatóság, ha a kérelem elbírálásához az indokolt.

A termékdíj raktár engedélyezése feltételeinek fennállását az engedélyező adóigazgatóság ügyintézője előzetesen a helyszínen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti szemle keretében megvizsgálja.

Amennyiben a termékdíj raktár engedélyezésének feltételei az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok, és a szemle adatai lapján a kérelem elbírálásának időpontjában fennállnak, akkor az engedélyező adóigazgatóság a termékdíj raktár üzemeltetését határozat formájában engedélyezi, amely tartalmazza a kérelem lényeges adatait. Az engedély a kérelemben megadott időponttól, de legkorábban az engedélyt tartalmazó határozat jogerőre emelkedésének napjától érvényes. Az engedély legfeljebb öt évre adható, azonban a kérelmen ennél korábbi időpont is megadható. Ebben az esetben az engedély a megadott időpontban érvényét veszti.

Fontos megjegyezni, hogy a termékdíj szabályozás szigorúan rendelkezik a termékdíj raktár üzemeltetési engedély visszavonásáról, vagyis az állami adó- és vámhatóságnak az engedélyt vissza kell vonnia, ha az üzemeltető az ellenőrzés során megállapított hiányosság megszüntetésére vonatkozó felszólításban meghatározott határidőn belül a megállapított hiányosságot nem szüntette meg, vagy a büntetlen előélet nem áll fenn, illetve a termékdíj raktár engedélyezésének feltételei már nem állnak fenn.

 

Folytatás a következő szakcikkben a termékdíj raktár működéséről>>

 

 


KAPCSOLÓDÓ ONLINE KÉPZÉSÜNK MÁR MEGRENDELHETŐ:

Környezetvédelmi termékdíj 2020. /e-learning/


 

 

  1. április

 

Debreczeni László


Széchenyi 2020