A termékdíj raktár – 2. rész

Az előző szakcikkben a termékdíj raktár alapvető ismérvei, az üzemeltetéshez szükséges engedély jogszabályi feltételei, illetve az engedélyre vonatkozó szabályok ismertetésére került sor. (A termékdíj raktárról szóló szakmai cikk 1. része itt olvasható>>)

Ebben a szakcikkben a termékdíj raktárra vonatkozó szabályok további részletei, érdekességei kerülnek felszínre, ami nem más, mint a működés és az adminisztráció.

Azt már tudjuk, hogy a termékdíj raktárban termékdíjköteles termék tárolása, előállítása, feldolgozása, alkotórészként, tartozékként más termékbe beépítése végezhető, azonban ezen túl a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (Vhr.) meghatározott kezelésére is sor kerülhet.

Mint ismeretes a termékdíjköteles terméket egyszeri termékdíj-kötelezettség terheli, melynek alanya a gyártó, a behozó, vagyis jogi értelemben a kötelezett. A kötelezett a kibocsátott termékdíjköteles termék mennyiségét, annak adatait köteles nyilvántartani, illetve ezekről bevallást és befizetést teljesíteni. Az ellátási láncban az árumozgásnak és a raktározásnak pontosan kell illeszkedni egymáshoz, mivel a termelés során felmerült költségek beépülnek a termékek árába, és ezen keresztül jelentősen befolyásolják a piaci viszonyokat. Mivel a gazdálkodók a tevékenységeiket egyre bonyolultabb gyártói és logisztikai folyamatok mentén végzik, és ezen belül az áru raktározása, árukezelése és nyomon követése megnövekedett, sőt ezekkel a termékek teljes életciklusa során számolni kell, így kiemelet szerepe van a gazdaságosságnak, erre lehet megoldés a termékdíj raktár.

A termékdíj raktár üzemeltetésével egyszerűbben lehet a termékdíj-kötelezettséget kezelni, és e kötelezettség keletkezése eltolható egészen a belföldre irányuló kitárolás megtörténtéig.

A termékdíj raktár működés súlypontjai a betárolás és a kitárolás adminisztrációja mellett a készletkezelés, a raktáron belüli termelési és árukezelési folyamat, valamint a bizonylatolási és a nyilvántartás rend kialakítása és működtetése. A két utóbbi engedélyezési és működési elemnél meg kell említeni, hogy a raktár üzemeltetőnek olyan bizonylati, nyilvántartási rendszert kell alkalmaznia, amelynek alapján a felhasznált, előállított, feldolgozott, újbóli felhasználásra előkészített, raktározott termékdíjköteles termék mennyiségi számbavétele ellenőrizhető. A bizonylatolási rendnek a termékdíj raktárral kapcsolatos tevékenységet kell tartalmaznia, és ebből lekövethetőnek kell lenni a termékdíj raktár eseményszerű működésének, illetve tükröznie kell a raktáron belüli és az ahhoz kapcsolódó ellátási láncot. A nyilvántartásnak naprakész, eseményszerű adatbázist kell szolgáltatni, és a pontosság alapjait a termékdíjköteles termékek mozgását igazoló bizonylati rendszer adatai biztosítják. A termékdíj raktározási tevékenységek alapvető nyomon követését és nyomon követhetőségét a nyilvántartási rendszer adja meg, ezért a jogszabályi előírások alapján a raktár üzemeltetőnek kötelező jelleggel informatikai alapokra helyezett nyilvántartását olyan részletesen kell megadnia, hogy abból minden egyes termékdíj raktári művelet pontosan ellenőrizhető legyen. Az üzemeltetőnek a termékdíj raktár helyszínén kell vezetni a nyilvántartást vagy elektronikus úton történő elérhetőséget a raktár üzemeltetésének teljes időtartama alatt az ellenőrzés céljából folyamatosan biztosítani kell. A termékdíj raktár nyilvántartásának a termékdíj raktár engedélyes felelősségi körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatnia. A termékdíj raktár nyilvántartásának vezetését azzal a számítógépes programmal kell végezni, amelyet a termékdíj raktár engedélyese az engedélyezési eljárás során az adóhatóságnak bemutatott. A nyilvántartó programnak meg kell felelni további szigorú követelményeknek, ami annyit jelent, hogy a felhasználókat és azok jogosultságát, továbbá az ezekben bekövetkezett változásokat, a felhasználó által végzett munkafolyamatokat (tevékenységeket/műveleteket) bármely időszakra vonatkozóan naplóznia kell. A programnak a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való vezetést, illetve a nyilvántartás adatainak utólagos módosításának nyomon követhetőségét is biztosítania kell. A program mentett adatai visszatöltéseinek bármikor ellenőrizhetőnek kell lenni, mégpedig az időpont, az indok, a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága, a visszatöltött adatok archiválásának időpontja stb. tekintetében.

Ezt a nyilvántartást a hatékonyság növelése szempontjából a vállalatirányítási, de leginkább a termelésirányítási rendszerben szükséges kezelni.

Mielőtt a beszállítás részleteiről esik szó, meg kell említeni a beszállítás időpontjában lévő két paramétert: ad.1.: a termék termékdíjfizetési státuszát, vagyis azt, hogy a termékdíj megfizetésre került, nem került még megfizetésre vagy visszatérítésre kerül az eladó részére. ad.2.: a raktári művelet célját: azaz tárolás, feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra előkészítés, készletezés vagy alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés.

 

Termékdíj raktárba beszállítás nyilatkozattal

A Ktdt. 3. § (6) bekezdése d) pontja alapján a termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha – a Vhr-ben meghatározottak szerint – a kötelezett belföldi vevője írásban nyilatkozik arról, hogy a termékdíjköteles terméket termékdíj raktárba szállítja be.

Feltétel: a nyilatkozónak jogszerűen kell kiállítania a nyilatkozatot, melyet megtehet alkalmanként egy-egy gazdasági eseményhez kapcsolódóan, illetve egy adott időszakra vonatkozóan is. (A nyilatkozat mintáját a Vhr. 3. melléklete tartalmazza.) A nyilatkozat és a kiállított számla alapján a termékdíjköteles termék termékdíj raktárba történő beszállítása megtörténhet. Ebben a helyzetben a nyilatkozó csakis akkor válik kötelezetté, ha nyilatkozatával ellentétesen jár el, vagyis a nyilatkozat alkalmazásának jogcímét adó termékdíj raktárba történő beszállítást elmulasztja, ennek következtében kötelezetti státuszba kerül.

A kötelezettnek a nyilatkozat kiállítójától kapott nyilatkozat befogadásával az általa kiállított számlán meghatározott tartalmú szöveget – Vhr. 7.§ (1) bekezdés – kell feltüntetni.

Generális szabály, hogy a nyilatkozat jogszerű alkalmazásával a kötelezettet (eladót – nyilatkozat befogadóját) termékdíj megfizetése nem terheli, azonban a termékdíj-kötelezettség egyéb részkötelezettségének – nyilvántartásvezetés, termékdíj-megállapítás, termékdíj bevallás, bizonylat kiállítás, -megőrzés, számlamegőrzés, számlán történő feltüntetés  – eleget kell tennie.

 

Termékdíj raktárba beszállítás visszatérítéssel

A termékdíj szabályozás alapvető ismérve, hogy a külföldre kiszállított, illetve értékesített termékdíjköteles termék termékdíja visszaigényelhető. Azonban a visszaigénylés szóba jöhet az ipari termékdíj raktárba történő beszállításkor is, mivel az ilyen beszállítás a Ktdt. alapján a külföldre történő kiszállítással, külföldre történő ingyenes vagy visszterhes tulajdonjog-átruházással esik egy tekintet alá. Mit kell tenni a jogszerű visszaigénylés érdekében? A termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, a termékdíj-visszaigénylést a számlán a számla tételeire hivatkozva kell feltüntetni „a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a termékdíjköteles termék KT vagy CsK kódját, mennyiségét, díjtételét és a visszaigénylés összegét.

 

Beszállítás külföldről

A termékdíjköteles termék külföldről történő beszállítása a termékdíj raktárba abban az esetben történhet meg, ha a termékdíjköteles termék adatait a raktár nyilvántartásába az üzemeltető felveszi.

 

Nem termékdíjköteles termék betárolása

A termékdíj raktárba nem termékdíjköteles termék is betárolható, sőt ezeken a termékeken ugyanolyan tevékenységek végezhetőek, mint az adott raktártípushoz kérelmezett és a termékdíj raktár üzemeltetési engedélyben meghatározottak. Lényeges azonban, hogy a nem termékdíjköteles termék és a termékdíjköteles termék adminisztratív elkülönítését a nyilvántartásnak biztosítania kell.

 

Termékdíj raktárban végezhető műveletek

Kereskedelmi termékdíj raktárba kizárólag tárolás, míg ipari termékdíj raktárba előállítás, feldolgozás, újbóli felhasználásra előkészítés,  termékdíjköteles termék alkotórészként, tartozékként más termékbe beépítés, illetve készletezés tevékenységek végezhetőek.

Amennyiben az utóbbi raktártípusba betárolt terméken gyártási tevékenységet végeznek, akkor azt olyan anyagmérleggel kell igazolni, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz, feldolgozáshoz, újbóli felhasználásra előkészítéshez közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét.

A termékdíj raktárban ún. szokásos kezelési módok – az engedélybe foglalás nélkül – végezhetők, ilyen például szellőztetés, szétterítés, szárítás, por eltávolítása, egyszerű tisztítási műveletek, csomagolás javítása, a szállítás vagy tárolás során felmerült károsodás alapvető javítása, csomagolás létrehozása, kicsomagolás, a csomagolás megváltoztatása, stb.

 

Termékdíj raktárból kitárolás

A termékdíj raktár kitárolás szabályainál lényeges elem, hogy első belföldi forgalomba hozatalnak minősül a termékdíj megfizetése nélkül vagy a termékdíj visszatérítését követően a termékdíj raktárba az ott engedélyezett tevékenységre betárolt, majd onnan belföldre kitárolt, mégpedig akkor ha az tulajdonjog átruházásával történik. Kitárolásnál is lényeges a termék termékdíjfizetési státusza, vagyis az érintett termék után a kitároláskor keletkezik-e kötelezettség, nem kell megfizetni a termékdíjat, nem keletkezik fizetési kötelezettség, a vevő szerződéssel átvállalta vagy a termékdíj visszatérítésre kerül a kitároló részére.

Az ideiglenes kiadás kérelmezésekor a termékdíj raktáron kívül végezni kívánt tevékenységnek technológiailag indokoltnak kell lenni.

 

Raktári rend

A raktári rend nem tartalmaz mást, mint a a termékdíjköteles termék beszállítását, a raktári műveleteket, az ideiglenes kiadást és az abból történő visszavételt, illetve a kitárolást.

Abban az esetben, ha a termékdíj raktárban tárolt terméket a termékdíj raktározási eljárás alatt értékesítették (akár több alkalommal is), az engedélyes köteles az értékesítés tényét a termékdíj raktár nyilvántartásába bejegyezni, és a továbbiakban a termék tulajdonosa jogosult a termékdíjköteles termék kiszállítására.

A termékdíj raktárak közötti termékdíjköteles termékek tulajdonjog változás nélküli mozgatása esetében a kitárolás és a betárolás, röviden az áttárolás szabályait kell alkalmazni.

 

Leltározás

A termékdíj raktár üzemeltetőnek a termékdíj raktározási tevékenység ideje alatt a raktározási műveleteken és a nyilvántartás vezetésén túl egyes esetekben a számvitelről szóló törvény leltárkészítési kötelezettség szerinti tételes leltárral kell alátámasztani a kezelésében lévő termékdíjköteles termék készletadatait.

A termékdíj raktárt érintő leltár mennyiségi paraméterei megmutatják a termékdíj raktár üzemeltető készletét, sőt ezzel együtt a leltár a számviteli szabályok szerinti mérleg dokumentuma is. A leltár felvétele történhet mennyiségi felvétellel, illetve a nyilvántartásokban lévő adatok egyeztetése alapján.

 

Adminisztráció

A termékdíj raktárba betárolt és kitárolt termékdíjköteles termékekről, továbbá a raktárkészletről elektronikus úton az állami adóhatóság felé adatszolgáltatást kell teljesíteni a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.

 

 


KAPCSOLÓDÓ ONLINE KÉPZÉSÜNK MÁR MEGRENDELHETŐ:

Környezetvédelmi termékdíj 2020. /e-learning/


 

  1. április

 

                                                                       Debreczeni László


Széchenyi 2020