Új részletfizetési lehetőségek magánszemély adózók részére

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2016. július 1-jei hatállyal kiegészítette az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek (a továbbiakban: Art.) a fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseit egy új típusú részletfizetési lehetőséggel.Az új szabályok alapján a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az állami adó- és vámhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 200 000 forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 6 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.Az adóhatóságnak ebben az esetben nem kell vizsgálnia, hogy a fizetési nehézség átmeneti jellegű-e, felróható-e a kérelmezőnek, és nem kell figyelemmel lennie a fizetési nehézség kialakulásának okaira és körülményeire sem.Nem engedélyezhető azonban ilyen típusú részletfizetés a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra, a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra. Engedélyezhető ugyanakkor a részletfizetés például az egészségügyi hozzájárulásra, vagy az illetéktartozásra.Fontos tudni azonban, hogy amennyiben a magánszemély a részére engedélyezett részletfizetés során az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik.Ez azzal a következménnyel is jár, hogy az adóhatóság a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől kezdve késedelmi pótlékot számít fel.A részletfizetési kérelmet a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósághoz lehet előterjeszteni személyesen, postai úton vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül.A papír alapú kérelmet – az eljárás gyorsítása érdekében – célszerű az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével benyújtani.A nyomtatványok elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján:Letöltések – egyéb/Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták, vagyFAM01 – Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához.


Széchenyi 2020