Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

A www.infoszfera.hu domain néven elérhető portál (továbbiakban „Portál”) üzemeltetőjeként a Infoszféra Kft. (székhely: 2315 Szigethalom, Dunasziget u. 18.); adószám: 11960771-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-110805), a továbbiakban: „Üzemeltető”), mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban „Avtv.”) meghatározott elvárásoknak.
Felhasználónak a Portál általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban „ÁSZF”) meghatározott felhasználó minősül.
A jelentkezés/megrendelés/regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok
A Portálon hirdetett rendezvényekre történő jelentkezéshez, egyéb termékek megrendeléséhez felhasználóinknak adatok megadására van szüksége. Az Üzemeltető a regisztráció során rendelkezésére bocsátott adatokat kezeli. Az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatokat csak a rendezvényre történő jelentkezéssel használja fel, harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Infoszféra Kft. alvállalkozójaként működik. Ekkor azonban, az alvállalkozók az Infoszféra Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
Az adatkezelés, és az adatok tárolása alapvetően automatikusan történik.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek
A szolgáltatásaink részét képező fórumokat, blogokat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A hozzászólások szerzői jogai az azt bejegyző felhasználót illetik, ugyanakkor a szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az ilyen kommunikációs felületeken megjelenített tartalmakra különböző jogszabályok az irányadóak (Ptk., Btk.).
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a Portálon regisztráló Felhasználó önkéntes hozzájárulásával kerül sor az Avtv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A regisztráció magában foglalja az azonosító/jelentkezési/megrendelési/regisztrációs űrlap kitöltését és az ÁSZF (ideértve a jelen adatvédelmi nyilatkozat) elfogadását. A felhasználó a hozzájárulását a regisztráció/jelentkezés/megrendelés tényével adja meg.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Automatikusan naplózott információk
A Portál használata során az Üzemeltető rögzíti a felhasználó IP címét, a böngésző és az operációs rendszer típusát, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve azt is, hogy a látogató honnan érkezett a honlapra első alkalommal. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így keletkezett adatok kizárólag összesített és feldolgozott formában kerülnek felhasználásra. A regisztráció alkalmával vagy a felhasználás során megadott adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, valamint azokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá. Kivételt képez ez alól, ha adott felhasználó megsérti az általános szerződési feltételekben vállaltakat. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét az adatkezelő azonosítja, ami a látogatók szokásainak felmérését szolgálja. A regisztráció során megadott adatok a felhasználó által bármikor törölhetőek.

Az adatkezelés célja
A regisztráció/jelentkezés/megrendelés során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók azonosításához szükséges, a portálon történő jelentkezések lebonyolítása, illetve az így megrendelt termékek/szolgáltatások teljesítése érdekében. A jelentkezésekkel kapcsolatosan a rendszer e-mail üzenetet is küld a felhasználónak, mint megrendelőnek. A megrendelők adatait kizárólag a megrendelések teljesítéséhez szükséges személyek kezelik. Üzemeltető az általa kezelt adatokkal minden esetben úgy jár el, hogy az a vonatkozó előírásokkal összhangban legyen.

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció/jelentkezés/megrendelés során kötelezően és önkéntesen megadott adatok illetve személyes adatok kezelése a regisztrációval/jelentkezéssel/megrendeléssel kezdődik és az adatok törléséig tart. A regisztráció során megadott adatok törlése a felhasználó által bármikor kérhető az info@infoszfera.hu e-mail címen keresztül. A naplózott adatokat a rendszer meghatározott ideig tárolja. A felhasználó hozzáférését vagy működését az Üzemeltető az ÁSZF-ben rögzített feltételek fennállása esetén korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó adatait a Felhasználó regisztrációját követően eltárolni, amennyiben az jogai érvényesítése érdekében szükséges.

Adatbiztonság
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.
Felelősség az adatok helyességéért

A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Üzemeltető akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Adatforrások
Az Infoszféra Kft. direct marketing akciói során, kizárólag cégeket keres meg. E cégek adatait nyilvános adatbázisokból (pld. D&B, cégtár, HBI Consulting Data) nyeri, melyeket hivatalosan, legálisan megvásárolt. Az Infoszféra Kft. nem vállal felelősségek azért, hogy az adatbázist készítő cég milyen módszerrel és hogyan gyűjtötte össze az adatokat.

Abban az esetben, ha Ön, illetve az Ön cége nem szeretne információkat kapni faxon vagy e-mail-en az Infoszféra Kft.-től, kérjük, jelezze ezt felénk elérhetőségeink bármelyikén.