Műanyag bevásárló reklámtáska versus műanyag hordtasak termékdíj szabályai

Általános ismertetés

A hétköznapi felhasználó által csak „reklámszatyornak” nevezett – szakszerű kifejezéssel azonban a címben lévő megnevezésekkel jelölt – termékek a mindennapi fogyasztói szokásainkba szervesen beépültek és szinte elképzelhetetlen nélkülük a vásárolt termékek kezelése. A múltban és jelenben is a vásárló általi gyors csomagolást kétségkívül rendkívül jól segítik ezek a műanyag csomagolószerek, valamint a vásárlás helyétől az otthonig történő szállításban kulcsszerepet töltenek be. Jellemzően újrahasználatra alkalmasak, azonban a kicsomagolást után sok esetben rövid időn belül a hulladéktároló edényzetbe kerülnek.

A jogalkotó már korábban, évekkel ezelőtt is az átlagnál jelentősen magasabb termékdíjtétel alkalmazásával kívánta terhelni a műanyag bevásárló-reklám táska forgalomba hozatalát, melynek célja a megelőzés, vagyis a fogyasztót eltéríteni a műanyag bevásárló-reklám táska felhasználásától.

Áruismeret után a címben lévő mindkét termék megnevezése a vámtarifa szerint a „Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására” megnevezésű terméknek minősül és a 3923 vámtarifaszám alá osztályozandó. Ennek ismeretében a termékek fellelhetőek a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 1. mellékletében, ezen belül a b) pont 8. tételénél, ezért megállapítható, hogy a szóban forgó termékek termékdíjköteles csomagolószernek minősülnek.

A csomagolószer termékkörön belül mindkét termék a csomagolóeszközök közé tartozik, mivel alkalmasak más termék vagy kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására, továbbá meghatározott anyagúak, szerkezetűek, illetve ideiglenes védőburkolatként szolgálnak/szolgálhatnak.

Ezen csomagolószerek felhasználásával könnyen, egyszerű eszközökkel kialakítható a csomagolás, mivel a fizikai paramétereikből adódóan alkalmasak más termék, áru tartására, megóvására, átadására, átvételére, szállítására, beleértve nagyon sok terméket a nyersanyagoktól kezdve a feldolgozott árucikkekig.

A továbbiakban a szakcikk a műanyag bevásárló-reklám táska és a műanyag hordtasak termékdíj szabályozás szerinti két időállapotát mutatja be.

 

RENDEZVÉNY AJÁNLÓ

SZÍVESEN MEGHALLGATNÁ ELISMERT SZAKÉRTŐNK ELŐADÁSAIT KAPCSOLÓDÓ TÉMAKÖRÖKBEN?
VEGYEN RÉSZT ONLINE ÉLŐ ELŐADÁSUNKON, ÉS TEGYE FEL KÉRDÉSEIT:

2021. március 29.

Környezetvédelmi termékdíj 2021.

 

VAGY CSATLAKOZZON 2 NAPOS KÉPZÉSÜNKHÖZ:

 

 

Műanyag bevásárló-reklám táska termékdíj szabályai 2021. június 30-ig

 

A Ktdt. – a szakcikk megjelenésekor hatályos szabályai szerint – definiálja a műanyag bevásárló-reklám táskát, ami nem más, mint:

„…a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabály szerinti fogyasztói (elsődleges) vagy gyűjtőcsomagolt, illetve csomagolatlanul forgalmazott termékek, áruk, reklámanyagok szállítására szolgáló, hajlékonyfalú műanyag hordtasak vagy hordtáska…”

A pontos termék lehatárolást részeire szedve, az alábbi tulajdonságok és ismérvek tűnnek ki:

  1. Forgalmazott kereskedelmi termékek, áruk, reklámanyagok szállítására alkalmasnak kell lennie, illetve hordtasak vagy hordtáska funkciónak meg kell felelnie.
  2. A szállítási csomagolási funkciót a Ktdt. 7. pont, ac) alpontja kimondja, azaz: „…a szállítási vagy harmadlagos csomagolás, amely megkönnyíti a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás átadását, átvételét és szállítását annak érdekében, hogy a fizikai átadásnál, átvételnél és szállításnál megóvja az árut a károsodástól…”
    A szóban forgó termék ennek teljes mértékben megfelel. Természetesen esetünkben a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolásként funkcionáló csomagolások szállítása érdekében végzett csomagolások tartoznak ide. A kereskedelmi értékesítési helytől való elszállításra használják a vásárló telephelyére, lakhelyére. A legtöbb esetben azt vizsgálják a kötelezettek, hogy e termékeknek van-e valamilyen kialakítású füle, fogója, ami a műanyag bevásárló-reklám táska kialakítására általában jellemző tulajdonság, persze a „füles kialakítás” az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (ún. eladótéri zacskó) műanyag zsák, zacskó esetében szintén fellelhető. A műanyag tasakok, zacskók füles kivitelben történő megjelenése és csomagolásként történő felhasználása nem jelenti azt, hogy e termékek műanyag bevásárló-reklám táskának minősülnének, hiszen a műanyag eladótéri zacskóknál elsődleges szempont a fogyasztói vagy elsődleges csomagolási funkció.
  3. Hajlékonyfalúság, mint tulajdonság, illetve az anyagi megfelelőség, vagyis műanyag alapanyagból történő kivitelezés (első látásra) is jól szembetűnik. A hajlékonyfalú tulajdonság megegyező is lehet a műanyag zacskó, tasak tulajdonságával, de általában erősebb, strapabíróbb kivitelben készül, ami a mikronban mérhető falvastagságban is egyértelműen megmutatkozik. A műanyag bevásárló-reklám táska megjelenésére sok esetben jellemző, hogy nyomtatott, színes, céges logóval vagy reklámfelirattal ellátott, és valamilyen strapabíró füles kivitelben készül. A műanyag bevásárló-reklám táska a kialakításából eredeztethetően akár eredeti célra történő többszöri felhasználást is lehetővé tesz, azonban ez már a termék fenti definíciója szerint nem releváns tényező. Ezt a terméket általában a kereskedelmi egységek pénztárainál lehet beszerezni, akár ingyenesen, akár ellenérték kifizetése mellett.
  4. Csomagolási, ezen belül a szállítási csomagolási funkcióból adódik, hogy a műanyag bevásárló-reklám táskák a csomagolást betölthetik úgy is, hogy a csomagolatlan árukat közvetlenül fogadják be a megóvás, szállítás érdekében (például: könyvek, lábbelik, ruházati áruk).

 

Műanyag bevásárló-reklám táska termékdíj tétele és CsK kódja

A műanyag bevásárló-reklám táska termékdíjtétele 1900,-Ft/kg, a Ktdt. végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. melléklet A) cím 2. pontja szerint a CsK kód első karaktere: M.

 

Műanyag hordtasak termékdíj szabályai 2021. július 1-jétől

Először is meg kell említeni, hogy a Ktdt. 2021. július 1-jétől hatályos 24a. pontja rögzíti a műanyag fogalmát, mégpedig

„műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 5. pontja értelmében vett polimer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak és amely alkalmas a műanyag hordtasakok fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, beleértve a biológiailag lebomló műanyagokat is;”.

A fogalom megemlíti a műanyag hordtasakokat és a biológiailag lebomló műanyagokat is, ami nem véletlen, hiszem a környezetvédelmi szabályozás Európai Közösségi és hazai szigorú előírásai a hordtasakokra és azok típusaira, valamint a biológiailag lebomló műanyagokra is kihatással vannak.

Továbbá lényeges a Ktdt. 2021. július 1-jétől hatályos 5a. pontja is, ami deklarálja a biológiailag lebomló műanyagot:

„biológiailag lebomló műanyag: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható;”

A Ktdt. 2021. július 1-jétől hatályos 2. § 22. és 25. pontja definiálja a könnyű műanyag hordtasakot és a műanyag hordatasakot, amelyek az alábbiak:

„könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;”

„műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére, a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével;”

 

Itt is végezzük el a könnyű műanyag hordtasak és a műanyag hordatasak lehatárolását, illetve az egyes jellemző tulajdonságok elemzését:

  1. A könnyű műanyag hordtasakot az különbözteti meg a műanyag hordtasaktól, hogy annak falvastagsága 50 mikronnál kevesebb, ebből következően minden hordasak, amelynek legalább 50 mikron a falvastagsága az műanyag hordtasak minősül.
  2. További tulajdonságok tekintetében ezek a termékek értelemszerűen megegyeznek a műanyag bevásárló-reklám táska tulajdonságai 2.-4. pontjaiban részletezettekkel, bár ezekre a termékdíj értelmező rendelkezése nem tér ki.

 

Műanyag hordtáska termékdíj tétele és CsK kódja

A Ktdt. 2021. július 1-jétől hatályos 2. melléklet b) pontja értelmében a műanyag hordtasak – a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével – termékdíjtétele 1900,-Ft/kg, míg a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak termékdíjtétele 500,-Ft/kg.

A Vhr. 1. melléklet A) cím 2. pontja szerint a műanyag hordtasak és a könnyű műanyag hordtasak – a nagyon könnyű műanyag hordtasak kivételével – CsK kód első karaktere: X, CsK kód második és harmadik karaktere a belföldi gyártású termékek esetében műanyagfajtától függ, míg biológiailag lebomló műanyag esetében a CsK kód második és harmadik karaktere: 18.

Végezetül fontos megemlíteni 2021. július 1-jétől (is) a Ktdt. eljárási szabályait, illetve – annak mögöttes szabályaként funkcionáló – adózás rendjéről szóló törvényt, melynek értelmében a műanyag bevásárló-reklám táskára vonatkozó termékdíj-kötelezettség a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben a termékdíjról bevallást, bejelentést kellett teljesíteni, illetve bevallás, bejelentés hiányában a termékdíjat meg kellett volna fizetni.

A címben megjelölt termékdíjköteles termékek további szalmai szempontjai és a nagyon könnyű műanyag hordtasakok termékdíj szabályai későbbi szakcikkben kerülnek ismertetésre.

 

  1. március

Debreczeni László

 

RENDEZVÉNY AJÁNLÓ

SZÍVESEN MEGHALLGATNÁ ELISMERT SZAKÉRTŐNK ELŐADÁSAIT KAPCSOLÓDÓ TÉMAKÖRÖKBEN?
VEGYEN RÉSZT ONLINE ÉLŐ ELŐADÁSUNKON, ÉS TEGYE FEL KÉRDÉSEIT:

2021. március 29.

Környezetvédelmi termékdíj 2021.

 

VAGY CSATLAKOZZON 2 NAPOS KÉPZÉSÜNKHÖZ:

 

 


Széchenyi 2020