Új európai adatvédelmi rendelet

Hogyan készüljünk fel az EU új általános adatvédelmi rendeletére?

Az új európai adatvédelmi rendeletet 2018. május 25-től kell kötelezően alkalmazni egész Európában. A rendelet alkalmazásai nagyon sok változást hoznak a mai szabályokhoz képest!

Az Egyesült Királyság adatvédelmi hivatala (ICO) közzétett egy útmutatót, amely 12 lépésben segít felkészülni a 2018-ban hatályba lépő új adatvédelmi rendeletre. A listával könnyebb átlátni a jelenlegi törvény és az új rendelet közötti különbségeket.

Előadónk segít felkészülni az átállásra! A nap folyamán részletesen ismerteti és gyakorlati példán keresztül bemutatja a változásokat és a teendőket, valamint részletesen kitér a felkészülés ajánlott lépéseire!

Kezdje el időben a felkészülést az új európai adatvédelmi rendeletre!  Kerülje el a bírságokat!

Az új európai adatvédelmi rendelet következtében akár 20.000.000 euró is lehet a szankció.

 


Tekintse meg adatvédelmi szakértőnk, Dr. Kulcsár Zoltán nyilatkozatát az új európai adatvédelmi rendeletről:

 

2017. február 16.
10:00 – 16:00
(Regisztráció: 9:30-9:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

 • Az Európai Parlament és Tanács új rendelete – területi hatály – tárgyi hatály
 • Fogalmak pontosítása, új fogalmak
 • Elvek
  • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
  • Célhoz kötöttség
  • Adattakarékosság
  • Pontosság
  • Korlátozott tárolhatóság
  • Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság)
  • Elszámoltathatóság
 • Az érintettek jogai
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettségei és feladatai, Közös adatkezelők
 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció
 • Adatvédelmi incidens bejelentése
 • Beépített adatvédelem, előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat
 • Adattovábbítások
  • harmadik országba
  • megfelelő garanciák alapján
 • Az adatvédelmi tisztviselő
 • Független felügyeleti hatóságok
  • feladatok
  • hatáskörök
 • Az Európai Adatvédelmi Testület
 • Jogorvoslat, felelősség, kártérítés, szankciók, bírságok

 

 

Felkészülés a rendelet alkalmazására 12 lépésben

 1. Tudatosság

Győződjön meg róla, hogy szervezetének döntéshozói tudatában vannak annak, hogy az általános adatvédelmi rendelet módosul.

2. A meglévő információ / Az adatkezelés kritériumainak felülvizsgálata

Dokumentálja az Önnél lévő információkat, hogy honnan származnak és kivel osztja meg azokat. Szükséges lehet elvégeznie egy felülvizsgálatot. Illetve kötelezően létrehozandó egy adatvédelmi szabályzat, mellyel összhangba kell kerülni az általános adatvédelmi rendeletben lefektetett elszámoltathatóság elvével és biztosítani kell a jogszerű adatkezelést vagy adatfeldolgozást.

3. Az adatvédelmi információk átadása / Az érintett megfelelő tájékoztatása

Nézze át a jelenlegi adatvédelmi nyilatkozatait és tervezze meg időben a szükséges változtatásokat.

Az érintett jogai, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a nyilvánosságnak vagy az érintettnek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, valamint hogy azt világos és közérthető nyelven fogalmazzák meg, illetve – ezen túlmenően – szükség esetén vizuálisan is megjelenítsék. A tisztességes és átlátható adatkezelés elve továbbá megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

4. A személyhez fűződő jogok / Az érintettek jogai

Ellenőrizze eljárásait, hogy azok minden személyhez fűződő jogot szem előtt tartanak, beleértve a személyes adatok törlését vagy az adatközlés elektronikus és általánosan bevett formáit.

Az új adatvédelmi rendelet alapján az érintettek főbb jogai a következők:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
 • azok helyesbítése;
 • törlése („az elfeledtetéshez való jog”);
 • kezelésének korlátozása;
 • a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
 • az adathordozhatósághoz való jog.

5. Az érintettek hozzáférési kérvényei

Aktualizálja eljárásait és tervezze meg, hogyan fogja kezelni a kérelmeket az új eljárás szerint, és hogyan nyújt további információkat.
Az új szabályok szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

6. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja / Az adatkezelés jogalapja

Nézze át az Ön által végrehajtott adatfeldolgozások különböző típusait, határozza meg végrehajtásuk jogalapját, és dokumentálja azt.

Ügyeljen arra, hogy a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) alapján az érintett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.

7. Beleegyezés / A hozzájárulás feltételeinek felülvizsgálata

Vizsgálja felül, hogyan igényli, szerzi meg és jegyzi fel a beleegyezéseket, és hogy kell-e változtatásokat tennie.
Fektessen hangsúlyt a hozzájárulás és kifejezett hozzájárulás fogalmának értelmezésére. Tartsa szem előtt, hogy a hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműség) és a tájékozottságot is teljesíti.

8. Gyermekek / Jogaik kiemelt védelme

Már most gondolkozzon el különböző ügymenetek bevezetésén, melyekkel igazolhatja a magánszemélyek korát, és melyekkel szülői vagy gondviselői beleegyezést szerezhet az adatfeldolgozó folyamatokhoz.
Az új szabályok értelmében a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

9. Az adatokat érő jogsértések / Adatvédelmi incidens bejelentése

Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelő eljárásokat alkalmaz a személyes adatokat érő jogsértések kiszűrésére, jelentésére és kivizsgálására.

Az új szabályok értelmében személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

10. Adatvédelem beépített adatvédelem és adatvédelmi hatásvizsgálatok által (DPIA)

Nézze át az ICO által kibocsátott útmutatót az adatvédelmi hatásvizsgálatokról, és tervezze meg, hogy szervezete hogyan és mikor kivitelezi azokat.

Mivel az új szabályok értelmében, bizonyos esetekben az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot kell, hogy végezzen arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.

11. Adatvédelmi munkatárs / tisztviselő

Ha szükséges, jelöljön ki egy adatvédelmi munkatársat, aki az adatvédelmi előírásoknak való megfelelésért lesz felelős, mérje fel, hogy szervezeti rendszerén belül hol lesz szerepe, és vigye véghez a szükséges intézkedéseket.

Az új általános adatvédelmi rendelet a belső adatvédelmi felelősök kinevezését az Infotv. szabályainál szélesebb adatkezelői körben teszi kötelezővé. Olyan adatkezelőknél is elrendeli az adatvédelmi tisztviselő kinevezését, ahol a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.

12. Nemzetközi szint / Az adatvédelmi felügyeleti hatóság illetékessége

Ha az Ön szervezete nemzetközi szinten működik, határozza meg, melyik adatvédelmi felügyeleti fennhatóság alá tartozik.

Az új általános adatvédelmi rendelet esetében a felügyeleti hatóság a saját tagállamának területén illetékes az e rendelet alapján ráruházott feladatok végzésére és hatáskörök gyakorlására.
A fő felügyeleti hatóság jogosult eljárni az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által végzett határokon átnyúló adatkezelés tekintetében.
Amennyiben a szervezet tevékenységi köre nem csak egy országra korlátozódik, meg kell vizsgálni, mely országban végzi az adatkezelés jelentős részét (ez többnyire az anyavállalat székhelye), majd meg kell győződni róla, mely ország hatósága jár majd el fő felügyeleti hatóságként adatkezelések tekintetében.

Részvételi díj

29.900 Ft + Áfa

Kedvezmények

50% kedvezménnyel 14.950 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

30% kedvezménnyel 20.930 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése február 15-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020